НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Училищно настоятелство

С решение №763 от 14.02.2002 год. ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под парт.№368, том/стр.8/76, по ф.д.№763/1998 год., ЕФН 1498007632 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НУ ОТЕЦ ПАИСИЙ ПЛЕВЕН"

Цели: 

Обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане на дейността и специфичните цели на училището, за осигуряване на добри битови условия на учениците, за подпомагане и подобряване качеството на възпитателния процес. 

Имуществото на настоятелството се състои от пари, вещи, ценни книжа, право на интелектуална собственост, като приходите се формират от доброволни вноски на членовете на настоятелството, лихви, дарения на физически и юридически лица, съпричастни с целите и задачите на настоятелството. 

Сдружението се управлява от Управителен съвет.