НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Глобална цел

  • Създаване на позитивна приобщаваща среда за учене върху основата на взаимно уважение и демократични принципи - "учене през целия живот";
  • Формиране на нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;
  • Изграждане на умения за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
  • Стимулиране способности за общуване и сътрудничество;
  • Търсене на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейска ситуация;
  • Изграждане на социални умения.