НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Квалификация

Обучителна програма на тема: „Проектно-базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Продължителност на обучението: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Форма на провеждане: Частично присъствена

Дата на провеждане: 12 ноември 2022 г.

 

Обучителна програма на тема: "В сътрудничество с ученика чрез въвеждане на компетентностния подход в преподаването, с цел придобиване на положителен обучителен опит, развиване на нови компетентности, повишаване на самооценката и удовлетвореността от ученето"

Продължителност на обучението: 32 академични часа - 2 кредита

Форма на провеждане: Частично присъствена

Дата на провеждане: от 13.05.2023 г. до 16.05.2023 г.

 

Обучителна програма на тема: "Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик"

Продължителност на обучението: 32 академични часа - 1 кредита

Форма на провеждане: Присъствена

Дата на провеждане: от 02.12.2023 г. до 02.12.2023 г.