НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Иновативно училище

ИНОВАЦИЯТА И ТЕМАТИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА

Цел на иновацията: 

Обща цел: Формиране на знания, умения и отношения в интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с потребностите, способностите и интересите му чрез работа в „Тематични образователни пространства“.

Специфични цели: Придобиване на компетентности за успешна, личностна и професионална реализация и активен граждански живот; Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност, към правата на децата и хората с увреждания; Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик; Развитие на основните 9 ключови компетентности; Мотивация за учене през целия живот. 

 

Описание на иновацията:

1.Иновативни елементи по отношение организацията и/или съдържанието на обучение:

Нашата иновация е „Работа в тематични образователни пространства“ чрез използване на трансверсален подход, което се изразява в:

  1. Подготовка на учителя – Учителят разработва тематичната учебна единица за часа, като използва интердисциплинарния подход. За всяко тематично образователно пространство (български език, математика, наука, изкуство и конструиране) се съставят задачи, свързани с темата по учебната единица, но изискващи преносими умения, знания и отношения по съответното образователно направление за изпълнение на задачите.
  2. Организация на учебния час – Класът работи в групи, като учениците правят избор в кое образователно направление ще се включат в зависимост от индивидуалните си предпочитания, възможности, силни страни и стил на учене.
  3. Работа в група – в тематичните образователни пространства учениците имат определени роли, които им помагат по време на изпълнение на задачите. Те сами разпределят ролите и планират и организират изпълнението на задачите. По време на работа те могат да комуникират с другите групи и да искат помощ. Учителят влиза в ролята на ментор.
  4. Презентиране на работата на групите от тематичните образователни направление, по време на което се коментира работата и изпълнението на задачите, задават се въпроси от другите образователни направления и така се прави оценка и самооценка на резултатите.

2.Организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда;

Учебната среда е планирана и организирана да използва ефективно времето за тематични дейности, близка до реалната в конкретната практика, онагледява преподаването и отговаря на образователно-възпитателния процес. Обучението чрез използване на трансверсален подход има две съвременни ориентации – отвореност и самоорганизация.

Отвореността се изразява в това,  че ученикът е субект в своята дейност и има възможност да избира една от множеството възможности за изява. Този самостоятелен избор е по отношение на учебно съдържание и на организация на средата. Това се прави с цел подпомагане и личностното му развитие:  самостоятелно да мисли; ефективно да работи с информация (да търси, да избира, да анализира, да оценява, да организира, представя, да пресъздава); да моделира; да проектира обектите и процесите (в това число чрез взаимодействие с другите); да проявява инициативност; да взима решения и да действа в непредвидени ситуации; да проявява предприемчивост и упоритост, да довежда работата си до край (отговорно да реализира своите планове); да се учи как да се учи или да се учи цял живот (да овладява принципите на непрекъснатото самообразование); да пренася в различните дейности не предмета на труда, а отношението към постигане на желания резултата (същност на преносимите умения).

Самоорганизацията е другата ориентация за обновяване на обучението, която включва автономия при управление на познавателното и практическото поведение на учениците - да умее да планира своята дейност, съобразно своите желания, потребности и възможности и която го удовлетворява въпреки различията в крайния резултат. Учебното съдържание е ориентирано към: ученици с нормален за възрастта си темп на развитие, с изявени дарби и със затруднения в образователната и практическа дейност. Образователната среда включва и родителите като субекти в педагогическия процес в ролята им на консултанти, лектори по темите за професиите, за предприемачеството за успеха в бизнеса