НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Философия

ИДЕЯТА Е ДА СЕ ОСИГУРЯТ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ДЕЦАТА ДА ИЗЖИВЕЯТ ПЪЛНОЦЕННО СВОЕТО ДЕТСТВО И ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ХХІ ВЕК. 

Начално училище "Отец Паисий" си поставя и работи за постигане на следните цели:

  • Да създава позитивна среда за "учене през целия си живот" върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи;
  • Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;
  • Да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
  • Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;
  • Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;
  • Да осигурява условие на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното общество.

Основните компоненти / индивидуален подход, осигуряване възможности за избор в центрове, сътрудничество със семейството / се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на децата.

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ 

Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и на създаване на среда и подходящи дейности, които осигуряват чувство на успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

Педагогическият екип изгражда стимулираща детското развитие предметно-пространствена среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и спецефичната му семейна среда. 

Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградениа вътрешна и външна среда, в която са организирани центрове за дейности, стимулиращи правата на избор, самостоятелност и отговорност. 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЙНОСТ 

Всеки център има разнообразно оборудване и материали, съобразено с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение. 

В центровете Ограмотяване и Математика творческото въображение и комуникативната чувствителност на децата се развиват чрез измисляне на интересни истории, създаване на собствени книжки, драматизиране. Тук се овладяват тайните на математическото познание и първоначалното икономическо мислене.  

Творческото и артистично възприемане и отразяване на света се осъществява в център Изкуство. Разнообразието от материали и дейности провокира фантазията, интелектуалната и социалната енергия, а това прави живота на децата интересен и вълнуващ. 

Център Конструиране провокира изобретателността, повишава способността за самостоятелно решаване на проблеми, формира интелектуални умения и усъвършенства фината моторика. 

Център Наука провокира умения за наблюдаване, прогнозиране и експериментиране с различни материали. Децата опознават света около себе си чрез проучване и изследване на физическите и природни обекти и явления. Стимулира се евристичното мислене, интелекта, комуникацията, изследователското поведение. 

УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО 

Основно е схващането, че семействата имат голямо влияние върху децата и са техните първи възпитатели. Ето защо се утвърждава и подпомага включването им в дейностите в училище. Родителите се срещат с учителите за информация и консултации, както и за обмяна на опит с други семейства. Изключително важно е взаимодействието и доброволното партньорство между между педагогическия екип, децата и семействата. Чрез специалните си познания, умения и хоби членовете на семействата са полезни за развитието на децата, а това прави богато и пълноценно общуването и сътрудничеството между възрастни и деца. 

На родителите се предоставят възможности за: 

  • Поддържане на непрекъснат контакт с учителите и взаимно информиране, относно развитието на децата;
  • Чрез присъствие в класната стая да оказват помощ и подкрепа на децата си;
  • Избор на дейности, в които биха могли, според възможностите и желанията си да бъдат полезни на децата;
  • Да се сдружават и участват активно във функционирането на Училищното настоятелство.