НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Документи

 

Стратегия за развитие на училището ---> Тук

Правилник за дейността на училището ---> Тук 

Етичен кодекс на училищната общност --->Тук 

Мерки за повишаване качеството на образованието ---> Тук 

Училищна програма за повишаване качеството на образованието ---> Тук

План за квалификация на педагогическите специалисти ---> Тук 

 Правила квалификация ---> Тук

План за дейността на училището ---> Тук   

Годишен план за работата на педагогическия съвет --->Тук

План за изпълнение механизма за превенция на насилието и тормоза ---> Тук  

 Алгоритъм за прилагане механизма за превенция на тормоза и насилието ---> Тук

Годишен план за предоставяне н аравни възможности за приобщаване на ученици от уязвимите групи ---> Тук 

План за работа с родители ---> Тук 

Правила за достъп до обществена информация ---> Тук

Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали ---> Тук

Правила за награждаване ---> Тук 

Правила за подбор и назначаване на персонал  ---> Тук 

Правила за работа в компютърна зала  ---> Тук

Правилник за вътрешния трудов ред  ---> Тук

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд  ---> Тук

Правилник за пропусквателния режим  ---> Тук 

Организация на учебния ден ---> Тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище ---> Тук

Програма Без свободен час ---> Тук

Програма Равни възможности ----> Тук

Програма за целодневна организация ---> Тук

Прогрома за гражданско и здравно възпитание ---> Тук

Система за наставничество ---> Тук

Система от индикатори отразяващи присъствието на учениците в учебни часове ---> Тук

Форми на обучение ---> Тук