НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Календар на дейностите

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕНАУЧИЛИЩНИТЪРЖЕСТВА

 

1.1.  Тържествено откриване на новатаучебна година.

Изпълнител:у-л по музика, кл. ръководители на V кл.

Срок: 15.09.2018г. от 9.00ч.

Контролира: директор

 

1.2.  Ден на независимостта на България ­национален празник.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 22.09.2018г.

Контролира: директор

1.3.  Ден на народните будители.

Изпълнител: кл. ръководители


 

1.4.  Тържествено честване Освобождението на Плевен.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 10.12.2018г.

Контролира: директор

 

1.5.  Коледни тържества.Изпълнител: кл. ръководителиСрок: 19.12.2017г.

Контролира: директор

 

1.6.  Обесването на Васил Левски.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 19.02.2019г.

Контролира: директор

 

1.7.  Трети март ­ Ден на Освобождението на България (нац. празник).

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 03.03.2019г.

Контролира: директор

 

1.8.  Посрещаненапървапролет ­ пролетен бал.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 22.03.2019г.

Контролира: директор

 

1.9.  Празникна буквите ­Iклас.

Изпълнител: кл. Ръководители на Ікл.,у-л по музика

Срок: 25.03.2019г.

Контролира: директор

 

1.10.  Седмица на детската книгаи изкуството за деца.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: м.04.2019г. Контролира: директор

 

1.11.  Седмица за опазване наоколната среда.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: м.04.2019г. Контролира: директор

 

1.12.  Великден ­благотворително тържество.

Изпълнител: кл. ръководители,у-л по музика

Срок: 17.04.2019г.


Контролира: директор

 

1.13.  Патронен празник.

Изпълнител:у-л по музика, пед. екип

Срок: 05.05.2019 г.

Контролира: директор

 

1.14.  ПразникнаПлевен.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 15.05.2019 г.

Контролира: директор

 

1.13.  Ден на българската просвета и култураи на славянската писменост

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 24.05.2019 г.

Контролира: директор

 

1.14.  Закриване научебната година.

Изпълнител: пед. екип

Срок: 31.05.2019 г.

Контролира: директор

 


 

 

 

 

  1. ПРОВЕЖДАНЕНАВЪНШНООЦЕНЯВАНЕВІVКЛАС

 

Външното оценяване в ІVклас  се организират и провеждат съгласно указание ­утвърдено от Министерство на образованието, младежта и науката

Изпълнител: кл. ръководителина ІV кл. 

Срок: Български език илитература– 9 май 2019г.

Математика – 10 май 2019г.

Човекъти природата– 14 май 2019г.

Човекъти обществото– 16май 2019 г.

Контролира: директор

 

 

 

VІ.ПРОВЕЖДАНЕНАОЛИМПИАДИ

/Олимпиадите  (училищен,  областен  и  национален  кръг)  се  организират  ипровеждатсъгласноуказаниезапровежданенаолимпиадитевсреднитеучилища

-утвърденоотМинистерствонаобразованието,младежтаинаукатаиГрафикзапровеждане на олимпиадите в средните)


1.1. Олимпиада поматематикаIVклас

Изпълнител: кл. ръководители на ІV кл.

Срок: по графикнаМОН

Контролира: директор

 

 

 

 

VІІ.ПРОВЕЖДАНЕНАИЗЛОЖБИ

 

1.1.  «Веселаваканция»

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 25.09.208г.

Контролира: директор

 

1.2.  ЗаДеня на народните будители

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.11.2018г.

Контролира: директор

 

1.3.  "Коледа по света","Български коледни обичаи и традиции"Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 20.12.2018г.

Контролира: директор

 

1.4.  Посветена на«3-тимарт»

Изпълнител: кл. ръководителиСрок: 03.03.2019г.

Контролира: директор

 

1.5.  «Моето семейство»Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 08.04.2019г.

Контролира: директор

 

1.6.  "Моят свят"

Изпълнител: кл. ръководителиСрок: 03.05.2019г.

Контролира: директор

 

 

 

 

VІІІ.ПРОВЕЖДАНЕНАКОНКУРСИ

 

1.1.  Литературно художествен-"Природата през моите очи"

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.11.2018 г.

Контролира: директор


 

 

1.2.  Фолклорен, за изпълнители на народни танци ипесни

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.02.2019 г.

Контролира: директор

 

1.3.  Литературно художествен  -"Космос"

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.03.2019 г.

Контролира: директор

 

1.4.  Литературно художествен  -"Европа вучилище"

Изпълнител: кл. ръководители

 

ІХ.ПОСЕЩЕНИЯНАТЕАТРАЛНИПОСТАНОВКИ,КОНЦЕРТИ,КИНА,ЦИРКИКУКЛЕНИСПЕКТАКЛИ

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: ежемесечно

Контролира: директор

 

 

 

 

Х.ПРОВЕЖДАНЕНАСЪСТЕЗАНИЯ

(Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националнитесъстезания през 2017/2018година.)

 

1.1.  Европейско математическо състезание "Кенгуру"

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: .......

Контролира: директор

 

1.2.  Великденско математическо състезание

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: ........

Контролира: директор

 

1.3.  «Знами мога»Изпълнител: кл. ръководителиСрок: .......

Контролира: директор

 

ХІ.УЧИЛИЩЕНСПОРТЕНКАЛЕНДАР(*)

 

СПОРТНАДЕЙНОСТ

СРОК

ОРГАНИ-

ЗИРА

МЯСТО НА

ПРОВЕЖ-ДАНЕ

КОНТРО-

ЛИРА

1

2

3

4

5

УЧЕНИЧЕСКИСПОРТНИСЪСТЕЗАНИЯ

Вътрешноучилищен турнир

по футболна малки вратички.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищен турнир

по народна топка.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищен турнир

по шах.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Футболен турнир "Данониада"

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищно състезание

по мини- тенис на маса.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Състезание на ученици-

велосипедисти.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Участие в кросове и щафети

"Спорт за всички- движениемама, татко и аз".

 

Кл. р-тели

училище

директор

Кросв чест на патронния

празник научилището.

 

Кл. р-тели

училище

директор

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИПРАЗНИЦИ

Есенен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

Зимен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

Пролетен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вчест на Деня нанародните

будители

 

Кл. р-тели

училище

директор

Международен ден на

предизвикателството

 

Кл. р-тели

училище

директор

 

ТУРИСТИЧЕСКИПОХОДИ

Общоучилищен походдо

крепостта „Сторгозия”в паркКайлъка

 

 

05.20167.

 

 

Кл. р-тели

 

 

училище

 

 

директор

ЕКСКУРЗИИ

Провеждане на екскурзии по

класове, съгласно график

 

Кл. р-тели

училище

директор